Activiteiten agenda 2023

Wintercompetitie senioren intern 1e Ronde 31 Oktober 2022 daarna 2e ronde en 3e ronde tot April 2023
Ouder - kind toernooi 19 maart
 Voorjaarscompetitie Tennis Senioren en Junioren 1 April t/m 31 mei
 Open Toernooi TV de Peppelieren Tennis en Padel  17 April t/m 30 April
Afsluiting competitie    3 juni
Libema Open (kids day)    7 juni
Open Peppel Plus 2 juli t/m 10 juli
Peppel Cup Jeugd    7 juli
Open Johan de Boer toernooi 26 Augustus t/m 3 September
KNLTB Najaarscompetitie senioren & jeugd 1 september t/m 31 oktober
Clubkampioenschappen    13 september t/m 23 september
Vrijwilligersavond 23 september
Interne wintercompetitie start Oktober 2023
Thematoernooi 4 november
Winter wonderland evenement jeugd 9 December