Algemene jaarvergadering op 25 februari 2019

Tijdens de vergadering zijn de banen gesloten.   Lees verder voor de agenda...

                                 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 

25 februari 2019 in ons tennispaviljoen aan de Hogenbergseweg 50 te Liempde, aanvang 20.00 uur

Indien niet voldoende leden aanwezig zijn voor het nemen van besluiten, wordt de tweede vergadering gehouden om 20.30 uur!

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 

1          Opening, mededelingen, terugblik en ingekomen stukken.

2          Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2018 (gepubliceerd op onze website).

3          Verslagen en mededelingen commissies.

4          Verslag kascommissie.

5          Financieel verslag over het jaar 2018.

Een compleet financieel overzicht kan, door iedereen die belangstelling heeft, worden afgehaald bij de penningmeester Gerard van den Anker. 

6          Ontbinding van de huidige kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie.

7          Begroting 2019

8          Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden, conform het Huishoudelijk Reglement, treden dit jaar af Gerard van de Anker en Jan van de Akker. Beide zijn herkiesbaar. 

9          Bardiensten 2019-2020

10       Voortgang padelbanen

11       Renovatie kleedkamers

12       Verkiezing leden van de Technische Commissie.

Herkiesbaar zijn Rudy van den Anker en Willem van Ruremonde. Tegenkandidaten kunnen zich ingevolge het Huishoudelijk Reglement tot uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk kandidaat stellen, mits vijf leden deze kandidatuur steunen.

13       Eventuele voorstellen van leden van de vereniging, ingediend door tenminste 5 leden en mits ingediend 7 dagen voor de vergadering.

14       Rondvraag.

15       Sluiting.

 

Wij hopen dat u deze avond wilt reserveren voor het bijwonen van deze vergadering. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de tennisbanen gesloten.

 

 

 

 

 

Namens het bestuur,

 

Wendy van der Locht, secretaris

 

 

 

 

 

Clubnieuws overzicht